Pozvánka na valné zhromaždenie 14.apríla 2019

Výbor združenia vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica Pozemkové spoločenstvo
023 01 Oščadnica č. 751
zvoláva
valné zhromaždenie

členov pozemkového spoločenstva v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. v znení zákona č. 34/2014 Z.z.,
ktoré sa uskutoční

v nedeľu 14. apríla 2019 o 10,00 hod.
v Kultúrnom dome v Oščadnici

Program:

  1. Zahájenie
  2. Voľba komisií
  3. Správa o činnosti ZVSL Oščadnica, p.s. za rok 2018
  4. Správa OLH
  5. Správa o hospodárení a účtovná uzávierka za rok 2018
  6. Prevzatie od Lesov SR, š.p. porastu č. 284 B1,2
  7. Správa dozornej rady za rok 2018
  8. Diskusia
  9. Prijatie uznesení
  10. Záver

Registrácia začína o 9,00 hod.

Pri registrácii sa každý člen preukáže dokladom totožnosti, v prípade zastupovania iných členov je nutné predložiť písomné splnomocnenie (viď nižšie).Celý podrobný materiál ku konaniu zhromaždenia je k dispozícií v sídle ZVSL a na výveske na DK v Oščadnici.

Po skončení VZ bude možné, aby každý, kto má záujem o vysporiadanie pozemkov, si dohodol s prítomným notárom termín porady na notárskom úrade.

Na záver bude podávaný guláš a občerstvenie.