O nás

Občianske združenie s názvom „Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica“ bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov, 19. júna 1996. Zastupovaní bol poverený pán Ján Gavlák, predseda združenia. Účelom združenia bolo najmä napomáhať pri obhajovaní práv vlastníkov, napomáhať pri obnove vlastníckych a užívacích práv vlastníkov súkromných lesov.

Združenie je dobrovoľnou organizáciou, ktorá vykonáva činnosť v záujme svojich členov na území obce. V zmysle § 2, zák. č. 83/90 o združovaní občanov, je združenie právnickou osobou, ktorá je oprávnená nadobúdať práva a zaväzovať sa. Vedie podvojné účtovníctvo a je povinným platcom dane z pridanej hodnoty. Členom združenia môže byť každý vlastník lesa alebo jeho právny nástupca, ako i fyzické či právnické osoby, hospodariace v lesoch.