Organizačná štrukúra

Orgánmi združenia sú:

  • valné zhromaždenie
  • predstavenstvo na čele s predsedom
  • dozorná rada

Valné zdromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Zvoláva ho predseda najmenej 1 x ročne, spravidla v 1. štvrťroku. Dňa 18.04.2010 bolo schválené Valným zdromaždením, že sa bude konať prvú nedeľu v mesiaci apríl. Ak na tento deň pripadne štátny sviatok, tak nasledujúcu nedeľu po tomto sviatku. Výkonným orgánom je predstavenstvo, ktoré sa skladá zo 7 členov. Zabezpečuje rôzne úlohy, vyplývajúce z činnosti združenia.

Členmi predstavenstva sú:

Milan Lisíkpredseda združenia
Štefan Trúchlypodpredseda
Štefan Kubuščlen združenia
Vincent Kvašňovskýčlen združenia
Jozef Špalekčlen združenia
Milan Smolkačlen združenia
Jozef Gavlákčlen združenia

Dozorná rada je volená valným zhromaždením na obdobie 4 rokov, je zložená z 3 členov. Kontrolná alebo dozorná rada štvrťročne kontroluje hospodárenie združenia, informuje o vykonanej kontrole hospodárenia predstavenstvo. O svojej činnosti podáva správu valnému zhromaždeniu.

Členmi dozornej rady sú:

Ing. Miroslava Kucharčíkovápredseda
Mgr. Michaela Dormanováčlen
Katarína Hamackováčlen