Postup pri súkromných ťažbách dreva

Súkromná ťažba drevnej hmoty sa riadi pokynmi vnútornej smernice a zahŕňa tieto 3 možnosti:

1) Ťažba drevnej hmoty na palivo ( v množstve do 5 m3, podľa veľkosti podielu)

Žiadateľ musí byť registrovaný v katastri nehnuteľností, následne si vyžiada tlačivo „Žiadosť o vykonanie ťažby dreva vo vlastnom lese“, kde je potrebný podpis aspoň piatich spoluvlastníkov, vrátane zárubkára. Po získaní uvedených podpisov sa ohlási odbornému lesnému hospodárovi – p. Kvasnicovi Petrovi, ktorý vyznačí v uvedenom poraste stromy, ktoré sa môžu vyťažiť. Vystaví súhlas na ťažbu a následne obe tlačivá sa doručia predsedovi na podpis. Po ťažbe odborný lesný hospodár drevo odoberie, t.j. zmeria a označí ciachou a vystaví preukaz pôvodu dreva, ktorý slúži na prepravu drevnej hmoty po komunikáciach. Taktiež na základe tohto preukazu je následne drevná hmota zaevidovaná v ZVSL a žiadateľ uhradí poplatok. Teda za 5 m3 v sume 6,00 EUR s DPH.

2) Ťažba úžitkovej drevnej hmoty pre vlastnú potrebu

Postup je rovnaký ako pri prvom spôsobe, rozdiel je len v množstve drevnej hmoty, čo je 10,00 m3. Po ťažbe OLH urobí sortimentáciu drevnej hmoty, teda roztriedi drevnú hmotu medzi četstvé, sucháre alebo vlákninu, a tá je oceňovaná aktuálnou cenou. Z vypočítanej sumy žiadateľ zaplatí príspevok na činnosť zdrženia vo výške 15% + DPH.

3) Ťažba na stavebné povolenie

Postup je rovnaký ako pri oboch predchádzajúcich spôsoboch, avšak je potrebné priložiť platné stavebné povolenie. Na takéto platné stavebné povolenie je povolené vyťažiť drevnú hmotu v objeme 20,00 m3. Poplatok je paušálny vo výške 16,60 EUR + DPH, spolu 19,92 EUR.


  • Po ťažbe je každý povinný upratať a vyčistiť zvyšky haluzoviny podľa pokynov OLH.
  • Ak vznikne holina na zalesnenie, túto musí vlastník, ktorý ťažil zalesniť v zákonnej lehote, do dvoch rokov drevinami podľa pokynov OLH.
  • Po dobu piatich rokov vlastník ochrani kultúry proti burine a zveri tak, aby bola v siedmom roku zabezpečená, t.j. kultúra musí dosahovať výšku minimálne 1 meter.