Pozvánka na valné zhromaždenie 7.4.2024

Výbor Združenia vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica, p.s. 023 01 Oščadnica č. 1219
Zvoláva
Valné Zhromaždenie

Členov pozemkového spoločenstva v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z.,
ktoré sa uskutoční

V nedeľu 07. apríla 2024 o 10,00 hod v Kultúrnom dome v Oščadnici.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba zapisovateľa, overovateľov a schválenie programu VZ
  3. Voľba komisií – mandátovej a návrhovej
  4. Správa o činnosti a hospodárení ZVSL obce Oščadnica, p.s. za rok 2023
  5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2023
  6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2023
  7. Diskusia
  8. Správa mandátovej a návrhovej komisie
  9. Návrh na uznesenie a schválenie účtovnej uzávierky a vyplatenie podielov za rok 2023
  10. Záver

Registrácia začína o 9,00 hod.

Pri registrácii sa každý člen preukáže dokladom totožnosti, v prípade zastupovania iných členov je nutné predložiť písomné splnomocnenie.

Celý podrobný materiál ku konaniu zhromaždenia je k dispozícii v sídle ZVSL a na výveske v DK Oščadnica.

Po ukončení valného zhromaždenia Vás pozývame na guláš.

Výbor ZVSL Oščadnica,p.s.