História vzniku

Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo občianske združenie s názvom Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 19. júla 1996 pod č. VVS/1-900/90-11746. Boli zaregistrované „ Stanovy“, ktoré obsahovali podstatné body zo zákona.

Združenie vzniklo za účelom združovania sa na základe dobrovoľnosti vlastníkov lesných pozemkov a s tým súvisiacim riešením otázok s vlastníctvom lesného fondu. Ďalej napomáhať pri obnove vlastníckych práv vlastníkov súkromných pozemkov a ich právnych nástupcov k predmetu vlastníctva v súlade s právnymi normami.

Združenie ako dobrovoľná organizácia má za úlohu vykonávať činnosť v záujme svojich členov na území obce, pričom členom združenia môže byť každý vlastník lesa alebo jeho právny nástupca hospodáriaci v lese. Zároveň každý člen má nielen svoje práva ale aj povinnosti.

Orgánmi združenia boli valné zhromaždenie, predstavenstvo na čele s predsedom, revízna komisia, prípadne ďalšie orgány schválené valným zhromaždením. Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán združenia je zvolané spravidla 1 x ročne, pričom rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach. Ďalším orgánom je predstavenstvo, zložené zo siedmich členov, volených valným zhromaždením. Je výkonným orgánom združenia a schádza sa najmenej raz za mesiac. Tretím orgánom je kontrolná komisia, ktorá raz štvrťročne kontrolovala hospodárenia združenia a informovala o vykonanej kontrole predstavenstvo.

Prvým predsedom a zároveň splnomocnencom združenia bol Ján Gavlák členmi predstavenstva: Kozák Anton, Poláček Ondrej, Jurkyová Rozália, Gavlák Jozef, Kubuš Jozef, Trúchly Štefan a Šimaliak Peter.

Dňa 26.6.1996 bola napísaná dohoda o odovzdaní užívacích práv k.ú. Oščadnica. Tým sa uvedený lesný majetok odovzdal ako celok bez toho, aby jednotlivým spoluvlastníkom bol odovzdaný ich podiel a preto preberatelia boli povinní na majetku hospodáriť spoločne a spoločne zodpovedať za výsledky hospodárenia v rozsahu svojich vlastníckych podielov. Fyzické odovzdanie lesných pozemkov a vytýčenie hraníc bolo vykonané priamo v teréne. Hospodárenie na lesných pozemkoch zabezpečuje odborný lesný hospodár na základe lesného hospodárskeho plánu.

Majetok spoločne hospodáriacich vlastníkov predstavoval plochu 1 311,0487 ha.