Pozvánka na valné zhromaždenie 1.5.2022

Výbor združenia vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica Pozemkové spoločenstvo
023 01 Oščadnica č. 751
zvoláva
valné zhromaždenie

Členov pozemkového spoločenstva v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z., ktoré sa uskutoční

V nedeľu 01. mája 2022 o 10,00 hod v Kultúrnom dome v Oščadnici

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov a schválenie programu VZ
 3. Voľba komisií – mandátovej, volebnej a návrhovej
 4. Správa o činnosti a hospodárení ZVSL obce Oščadnica, p.s. za rok 2021
 5. Vstup spoluvlastníkov parcely E-KN 7890, C-KN 13758/15, 13758/4 do pozemkového spoločenstva
 6. Prerokovanie nájomnej zmluvy s RD „Veľká Rača“ Oščadnica
 7. Správa o finančnom hospodárení za rok 2021
 8. Správa odborného lesného hospodára za rok 2021
 9. Voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady
 10. Diskusia
 11. Správa mandátovej a volebnej komisie
 12. Návrh na uznesenie a schválenie účtovnej uzávierky a vyplatenie  podielov za rok 2021
 13. Záver

Registrácia začína o 9,00 hod.

Pri registrácii sa každý člen preukáže dokladom totožnosti, v prípade zastupovania iných členov je nutné predložiť písomné splnomocnenie.

Celý podrobný materiál ku konaniu zhromaždenia je k dispozícii v sídle ZVSL a na výveske v DK Oščadnica

Výbor ZVSL Oščadnica,p.s.